Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) при Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ)

Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) създаде научно-изследователско звено, което да се занимава с изследователска работа в областта на проблемите на Каспийския и Черноморския регион.

Това стана с решение на заседанието на Академичния съвет на ВУСИ, състояло се на 25 юни 2019 година, протокол № 4 от 25. 06. 2019 г.

След огласяването на инициативата за създаване на Лабораторията (ЛПЧКР), Академичното ръководство на ВУСИ взе решение, в рамките на възможностите си да включи проблема за безопасността на Каспийския и Черноморския регион и в частност – на Закавказието, в своите учебни планове и учебни програми.
След консултации с академичния състав на ВУСИ, започва включването в учебните планове и учебни програми на въпроси на

  • етнологията и етносоциологията на Закавказието; проблеми на етно-политическите и националните противоречия в Закавказието;
  • проблемите на тероризма, породени от етно-политическите и националните противоречия в Закавказието;
  • историческите аспекти на въпросната проблематика;
  • актуалните геополитически, геостратегически и геоикономически проблеми на Закавказието.

Осъществяването на тези намерения се извършва последователно. Въпросите, визирани по горе, могат да бъдат включени в курсовете на съществуващите учебни дисциплини, а също така могат да бъдат създадени и нови дисциплини в съответствие с възможностите на академичния състав на ВУСИ, с параметрите на учебните планове и учебните програми и с необходимостите на учебния процес и на научно-изследователската дейност на ВУСИ като цяло.

Осъществяването на тези намерения е пряко свързано с работата на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР).

Лабораторията (ЛПЧКР) участва в международното сътрудничеството между ВУСИ и чуждестранни учебни заведения, като особен акцент се поставя върху възможностите за обучение по специални индивидуални и докторантски програми.
Лабораторията (ЛПЧКР) участва и в логистичната поддръжка на български и чуждестранни изследователи, работещи в България в рамките на някакво сътрудничество с ВУСИ. 

Задачите на Лабораторията (ЛПЧКР) са следните:

  • Подпомагане на подготовката на студентите и докторантите във ВУСИ по проблемите на страните от Черноморския и Каспийския регион.
  • Изследователска и публикационна дейност по проблемите на страните от Черноморския и Каспийския регион.
  • Подготовка на документи по различни въпроси от заявената проблемна област, които да се връчват на държавни институции, включително и на Министерството на външните работи (МВнР) след съответно съгласуване с академичното ръководство.
  • Привличане за обучение във ВУСИ на студенти и докторанти от страните от визираните региони, особено от Закавказието.

След като беше взето решение от страна на академичното ръководство, беше създаден уеб сайтът http://blacksea-caspia.eu/  на Лабораторията.

В сайта се поместват аналитични публикации, конюнктурни анализи, бързи реакции на събития и други.

ЛПЧКР, подпомага работата на бакалавърските и на магистърските програми и особено на Докторантското училище при ВУСИ в областите, в които извършва своята научно-изследователска работа. 

Работата по основните задачи на ЛПЧКЗ, визирани по-горе вече се води интензивно, независимо от кратката история на изследователското звено.

Финансиране на работата на Лабораторията (ЛПЧКР):

Предвижда се първоначално, в рамките на достатъчно дълъг период, Лабораторията (ЛПЧКР) да се самофинансира изцяло. Това се извършва най-вече с доброволен труд на ангажираните в него участници. В перспектива се очаква и привличане на средства от различни партньори на ЛПЧКР.

Лабораторията (ЛПЧКР) разполага със собствена банкова сметка, с която оперира, в рамките на счетоводството на ВУСИ.

В момента, изследователите – доброволци в състава на Лабораторията (ЛПЧКР) са:

Доц. д-р Теодор Данаилов Дечев – редовен доцент във ВУСИ и гост доцент в УНСС. Специалист в областта на индустриалните отношения и сигурността, както и по проблемите на етническите конфликти в Закавказието. Изследовател на съвременните геополитически и икономически реалности в региона.

Доц. д-р Дария Крачунова – Николиева – дългогодишен доцент по история в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Колежа по туризъм (за известен период – заместник ректор на Колежа по туризъм). Специалист в областта на така наречения „Черен ислям“. Автор на многобройни публикации в различни области, в това число и на тоталитарната политическа и естетическа пропаганда, като предшественик на съвременни медийни и комуникационни феномени от типа на „хибридните войни”. Собственик и мениджър на издателство „Свят. Наука“, издало до момента над 100 книги.

Д-р Надия Теодоровна Бойко – научен сътрудник в Института по литература „Тарас Шевченко“ при Националната академия на науките на Украйна. Заместник главен редактор на академичното списание „Дума и време“. Един от основните редактори и автори в Енциклопедията на украинската литература. Владее украински, руски, български и английски език.

Георги Станков – магистър по психология, със собствена психологическа практика в град Хасково. Работи над докторска дисертация по политически науки, която трябва да бъде защитена през 2020 година. Освен с работата си като психолог, се занимава с креативни проекти, има собствено предаване в “YouTube” и сериозен научен интерес към психологическите травми, нанесени от участие във военни действия и от етнически прочиствания. Автор на публикации по въпросите на така наречените исторически, транспоколенчески травми.

Боряна Василева Иванова – магистър по национална сигурност, завършила ВУСИ –със специалност: „Национална сигурност и противодействие на тероризма“.

Ивайло Попов – дипломант по национална сигурност във ВУСИ. Съавтор на три публикации (две излезли в издания на ВУСИ, третата е под печат) по проблемите на етническите конфликти и политическото насилие в Закавказието.

Административно, Лабораторията (ЛПЧКР) се управлява от тричленно ръководство:

Доц. д-р Теодор Дечев – ръководител на Лабораторията (ЛПЧКР).
Олга Манолова – Управител на Издателския комплекс на ВУСИ.
Доц. д-р Пламен Славов – редовен доцент, преподавател във ВУСИ.