Бяла книга на добрите КСО практики

Анотация

Настоящата Бяла книга е подготвена от научно-изследователския екип на Института за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) и цели да представи широка гама от КСО стратегии и практики, чрез които да се повиши инструментариумът за управление и развитие на човешките ресурси на браншово ниво и в предприятията. Фокус е поставен само върху тези КСО дейности, които разширяват възможностите за позитивна мотивация на работниците и тяхното задържане на работа в предприятията.

ИнУИР работи усилено за устойчивото икономическо развитие и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България. Чрез организиране, подпомагане и изпълняване на изследвания и програми, свързани с устойчивото икономическо развитие, антимонополното законодателство и доброто корпоративно управление, ние се стремим да повишим конкурентоспособността и реиндустриализацията на българската икономика.

Бялата книга е насочена към решаване на идентифицирани проблеми с недостига и задържането на работна сила. Всеки бранш и предприятие обаче следва сами да оценят причините за текучеството на добри професионалисти - някои търсят по-добро заплащане, други искат по-добри условия на труд, трети имат нужда от повече социални придобивки, четвърти имат малки деца и това се отразява на трудовото им поведение, защото са принудени да балансират между работата и семейния живот.

Как да бъдат мотивирани добрите работници, за да останат в предприятието и да не търсят друга, алтернативна заетост? Това са сложни въпроси и всеки работодател вероятно си е изградил работещи механизми за справяне с неблагоприятните тенденции.

Бялата книга е разработена по начин, който да помогне в тези нелеки усилия предприятия от различни браншове, като представя на тяхно разположение богат набор от световно утвърдени практики, доказали своята ефективност по отношение на създаването на силна мотивация у работниците и привличането им за целите на предприятието. Всеки специалист в областта на човешките ресурси може да открие сред тези практики най-подходящите - тези, които най-добре пасват на съответното предприятие и които могат да му помогнат да работи с различните категории работници. КСО практиките не изискват големи вложения - нужно е желание и добри умения за правилното им прилагане. Бялата книга е полезна именно по отношение на това как българските предприятия да бъдат ефикасни при прилагането на КСО дейности и как да бъдат сигурни, че прилагат точните стратегии и практики. Преценката може да бъде направена както на ниво икономически сектор, бранш или отделно предприятие, като важен момент е готовността за експериментиране с КСО. Само по този начин може да се установи, че положените усилия ще се оправдаят  многократно – работниците и служителите ще бъдат много по-мотивирани, няма да търсят друга заетост, ще работят по-качествено и ще постигат много по-високи производствени резултати.

Бялата книга представя в систематизиран вид съвременна концепция за развитие на човешките ресурси (обхват и съдържателни компоненти) като:

Очертано е развитието на тази концепция и нейното утвърждаване в европейски и световен план;

Изложени в атрактивен вид са принципите на прилагане на основните видове идентифицирани практики;

Дадени са методически указания как да се подготвят и успешно да се приложат тези практики, обърнато е внимание върху най-вероятните  трудности, които могат да възникнат в процеса на прилагането им, като е поставен акцент върху тези особености на идентифицираните практики, които биха могли да се използват като ключ към тяхното успешно прилагане с оглед повишаване привлекателността на основните професии в браншови, които са ключови за развитие на българската икономикаКСО е цялостна политика на предприятието. КСО формира позитивен публичен имидж и предприятието става по-атрактивно - както за младите хора, така и за хората от активната трудова възраст.
   
Книгата може да бъде използвана като учебно пособие за студенти в бакалавърски и магистърски програми при изучаването на дисциплини като мениджмънт, индустриален мениджмънт, социална отговорност в бизнеса, корпоративна социална отговорност, управление и развитие на човешките ресурси, индустриални отношения, индустриални отношения и сигурност, политическа икономия на устойчивото развитие.