Проведе се първото заседание на Междуведомствената работна група по организирането на систематично взаимодействие с коалицията "Cotton Campaign"

Автор
UZDAILY

Всички участници в срещата на Междуведомствената работна група, намираща се под ръководството на министъра на инвестициите и на външната търговия – Сардор Умурзаков единодушно са подкрепили необходимостта да се интензифицира и да се разшири сътрудничеството с международните неправителствени и правозащитни организации, с коалицията “Cotton Campaign”, със съответните индустриални асоциации и други сдружения, в това число чрез общи срещи, семинари и конференции по разглежданите въпроси.

Снимка: Ассоциация „Узчармсаноат“

На 30 декември 2019 година, под ръководството на министъра на инвестициите и на външната търговия – Сардор Умурзаков (до назначаването си за министър на външната търговия в края на януари 2019 година, Сардор Умурзаков ръководеше Асоциацията на кожарско-обувните и кожухарските предприятия в Узбекистан – „Узчармсаноат“), се състоя първото заседание на Междуведомствената работна група, която трябва да координира работата, свързана с организирането на постоянно, систематично взаимодействие с коалицията “Cotton Campaign”, с организациите за защита на човешките права и с индустриалните асоциации от Съединените щати.

По време на срещата, е бил представен положителният опит от партньорството на узбекските власти с Международната организация по труда (МОТ), благодарение на което международната общност е признала значителния напредък на Узбекистан в областта на забраната и премахването на принудителния труд.

Всички участници в срещата, единодушно са подкрепили необходимостта да се интензифицира и да се разшири сътрудничеството с международните неправителствени и правозащитни организации, с коалицията “Cotton Campaign”, със съответните индустриални асоциации и други сдружения, в това число чрез общи срещи, семинари и конференции по разглежданите въпроси.
Също така е било разгледано прилагането на Пътната карта за подобряване на положението на Република Узбекистан в борбата срещу трафика на хора и принудителния труд, както и с по-нататъшното повишаване на ефективността на предприетите мерки.

Министрите и ръководителите на департаменти в тях са били инструктирани, внимателно да прегледат и разследват всеки случай на нарушаване на закона по време на кампанията за събиране на памучната реколта през 2019 година, да им дадат правна оценка и да вземат мерки за искане на отговорност от съответните власти допуснали нарушенията, според предписанията на закона.

Също така е била посочена необходимостта да се създадат устойчиви механизми за предотвратяване на подобни нарушения в бъдеще, както и мерки за интензифициране на взаимодействието по тези въпроси с обществото като цяло, както и с международните и неправителствените организации.

Източник: https://uzdaily.uz/en/post/53936