Три важни промени в Кодекса за социално осигуряване през 2021 г.

Три важни промени в Кодекса за социално осигуряване през 2021 г.

Автор
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

За голямо съжаление, в сферата на социалното осигуряване, особено във Вашите лични дела е в сила принципът „Подлагай всичко на съмнение!”. Този житейски и философски подход е приписван на кого ли не – от древногръцките философи, та до Карл Маркс, но не това е важното. Важното е, че когато става дума за Вашите пари и за Вашите пенсии, не бива да се доверявате на източници, които не носят никаква отговорност за приказките си.

Снимка: Илияна Кирилова, вестник „Сега”.

В „Държавен вестник“, бр. 103 от 04.12.2020 г., бе обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.). По стара традиция със Закона за бюджета на ДОО се правят и промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Няколко са основните промени, приети от депутатите от 44 Народно събрание, които заслужават сериозно внимание:

- на реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери (чл.102 от КСО);

- на промяната на срока за лицата които избират по коя методика да бъде изчислен индивидуалния коефициент при отпускане на пенсията (§ 22ц, ал.1 от ПЗР на КСО);

- на „прозореца“ в режима за прояна на осигуряването от универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“ и „Пенсии за лица по чл.69“ на държавното обществено осигуряване (§9 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г.).

І. Промените в реда и начина на призчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

Разпоредбата на чл. 102 от КСО урежда правилата за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата (тук се включват пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест) с допълнително придобития от тях осигурителен стаж, и съответния осигурителен доход, в периодите след пенсионирането им.

От 01.01.2021 г., законодателят изменя чл. 102 от КСО и регламентира два начина за преизчисляване на пенсиите.

1. Служебно преизчисляване на пенсиите – с допълнително придобития от лицето осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията (чл.102, ал.1, т.1 от КСО);

За първи път Националния осигурителен институт направи служебно преизчисление на пенсиите на работещите пенсионери, без да е подавано заявление от тяхна страна, смятано от 01.04.2020 г. (във връзка с §7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците.).

Към 01.04.2020 г. преизчислението беше извършено с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им, въз основа на наличните данни в информационната система на НОИ, като условията бяха лицата да имат придобит осигурителен стаж между 01.01.2019 г. и 31.03.2020 г.; да нямат подадено заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсията, съгласно чл.102, ал.3 от КСО през 2019 г.; да нямат подадено заявление по чл.102, ал.1 и ал.3 от КСО между 01.01.2000 г. и 31.03.2020 г.

Служебното преизчисляване на пенсиите, съгласно чл.102, ал.1, т.1 от КСО е предвидено при следните условия:

- Пенсионерът да не е подал заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход. Това се отнася и за заявленията, подадени през 2019 г. и 2020 г. по реда на чл. 102, ал. 3 от КСО, в редакцията й към 31.12.2020 г., с които лицата са избрали преизчисляването да се извършва въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход (§ 7г, т. 2 ПЗР на КСО в сила от 01.01.2021 г.).

- Стажът се зачита въз основа на постъпилите данни от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените от тях осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на преходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването;

- Извършва се веднъж годишно - от 1 април на съответната година;

- Пенсията, за да подлежащи на служебно преизчисляване от 1 април на съответната година е необходимо пенсионера да е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година.

2. Преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера – с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията (чл.102, ал.1, т.2 от КСО);

Заявлението за преизчисляване на пенсията може да подаде всяко лице с допълнително придобит осигурителен стаж и доход в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му. Заявлението може да се подаде в свободен текст или по образец, утвърден от управителя на НОИ.

Преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера, съгласно чл.102, ал.1, т.2 от КСО е предвидено при следните условия:

- Извършва се веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;

- Вземат се предвид допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до края на месеца на подаване на заявлението;

- Стажът и доходът се зачитат въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски и които са налични в информационната система на НОИ към датата, от която се извършва преизчисляването;

- В случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

Изрично е уточнено, че когато към датата на преизчисляването не са налични данни за допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход за периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, пенсионният орган постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.

Същата не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите календарни години, освен ако пенсионерът не подаде отново заявление за ежегодното ѝ преизчисляване.

След отказа на това основание и ако лицето не е подало ново заявление за ежегодно преизчисляване на същата пенсия, но в случай че той придобие допълнително осигурителен стаж през съответната календарна година, пенсията ще бъде служебно преизчислена, съгласно чл.102, ал.1, т.1 от КСО.

ІІ. Промяната на срока за лицата които избират по коя методика да бъде изчислен индивидуалния коефициент при отпускане на пенсията

Става дума за станалия нарицетелен параграф 22ц от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (§ 22ц, ал.1 от ПЗР на КСО). През 2019 г., 44-то Народно събрание прие Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване и създаде § 22 ц, ал.1 и ал.2 в преходните и заключителните му разпоредби.

Даде се възможност на лицата да избират по коя формула да се определи индивидуалния им коефициент - с действащата до 31.12.2018 г. или с новата от 01.01.2019 г. Предвиждаше се разпоредбата на § 22 ц, ал.1 от ПЗР на КСО ще бъде в сила до 01.01.2023 г.

Сега народните представители решиха, че срокът следва да се промени и § 22 от ПЗР на КСО да бъде в сила до 01.01.2022 г. Така последните жени родени до 30.04.1960 г. и мъже родени до 31.08.1957 г. работили при условията на 3-та категория труд и придобиващи право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-2 от КСО ще се възползват от разпоредбите на §22 ц от ПЗР на КСО.

Тези, които имат осигурителния стаж по чл.68, ал.2 от КСО и могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО ще са жените родени до 31.12.1961 г. и мъжете родени до 30.06.1959 г.

За хората, които нямат необходимия стаж, по чл.68, ал.2 от КСО и ще се пенсионират по условията на чл.68, ал.3 от КСО ще се възползват само родените до 28.02.1956 г.

ІІІ. Отново се отваря „прозорец“ в режима за промяна на осигуряването от универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“ и „Пенсии за лица по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване

Друга голяма промяна, която е заложена в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г., засяга пряко хората, родени след 31.12.1959 г., които са задължени да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.

Създаден е параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби за Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година (§9 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г.), с който за кой ли път се дава възможност на хората да упражнят правото си на избор, дали да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване или не.

От 01.01.2021 г., разпоредбата на § 9 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г. се отнася до следните групи осигурени лица:

1. Всички лица, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и които в последните пет години са пропуснали срока да прехвърлят средствата по партидите си от универсален пенсионен фонд (УПФ) към държавното обществено осигуряване, могат еднократно да упражнат правото си на избор от 01.01.2021 г. до 30 юни 2021 г. включително.

Възможността се отнася до лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на общата им пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Тази промяна засяга жените родени между 01.01.1960 г. и 31.08.1963 г. и мъжете родени между 01.01.1960 г. и 30.04.1961 г.

Заявленията за избор за промяна на осигуряването от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно „Пенсии за лица по чл.69“ на ДОО се подават в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).

2. Всички лица, на които вече е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г. включително, без да са променили осигуряването си от универсален пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване, поради което размерът ѝ е определен с индивидуален коефициент, изчислен с намаление. Те ще имат възможност в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. включително да поискат преизчисляване на отпуснатата пенсия без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО.

Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Подават се заявления по утвърден образец от управителя на НОИ до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията на заинтересуваното ице

В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, пенсионноосигурителното дружество възобновява воденето на партидата.

Ако са изпълнени всички условия, отпуснатата пенсия следва да бъде преизчислена, смятано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението (§9, ал.3 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г.). Това засяга лицата, на които е постановено разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в минимален или действителен размер с начална дата до 31.12.2020 г. включително.

Когато не е постановено разпореждане за отпускане на пенсията, лицето има право да подаде заявление в НАП за прехвърляне на средствата от индивидуална партида в УПФ в държавното обществено осигуряване.

Постъпилите заявления за преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се разглеждат при спазване на реда и сроковете, установени в КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а в §9 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г. са определени сроковете и начина на обмяна на информация и данни между НОИ, НАП и пенсионноосигурителните дружества, свързани както с преизчисляване на пенсията, така и с прехвърляне на средствата от партидата в универсалния пенсионен фонд, в който е осигурен заявителят.

ІV. Време е за задължителното ми напомняне: бъдете внимателни !

За голямо съжаление, в сферата на социалното осигуряване, особено във Вашите лични дела е в сила принципът „Подлагай всичко на съмнение!”. Този житейски и философски подход е приписван на кого ли не – от древногръцките философи, та до Карл Маркс, но не това е важното. Важното е, че когато става дума за Вашите пари и за Вашите пенсии (не случайно пиша „пенсии” в множествено число), не бива да се доверявате на източници, които не носят никаква отговорност за приказките си.

Добре е да се осъзнае, че отговор на въпроса, дали си струва да си прехвърлите парите от универсалния пенсионен фонд (от втория стълб на социалното осигуряване), управляван от частно пенсионно осигурително дружество в първия стълб на социалното осигуряване, за да получавате Божем по-висока „държавна пенсия” от НОИ, може да даде само компетентен и квалифициран специалист, който знае как да извърши съответните изчисления.

Не са достоверен източник „набори”, с които сте говорили в градинката пред банята, които пък имат „един приятел”, който направил едно или друго и сега бил много доволен. Впрочем и една жена в банята, рекла нещо в същия дух, също не е надежен източник.

Не са достоверен източник и некоцината проносирани пропагандисти и пропагандистки, които обикалят като цветарки от кабеларка в кабеларка и обясняват, какво лошо нещо са частните пенсионно осигурителни дружества и колко важно е да си прехвърлите парите в Сребърния фонд, тоест в първия стълб на осигурителната система. Не знаем точните мотиви на тези хора, но не можем да ги отнесем към благородните. Става дума кога за патологична ненавист към всичко „частно”, кога за персонална вражда с гилдията на пенсионно осигурителните дружества, кога за идеологическа обремененост, датираща от времето на развития социализъм, кога за желанието за лична самоизява, която не отива по-високо от обикновената „фукня”.

Бих могла да цитирам и имена, но не желая да бъда разхождана по съдилищата, заради обиденото достойнство на иначе крайно недобросъвестни хора. Опитът на мои близки хора сочи, че такива съдебни процедури в общия случай не завършват в полза на жалещите се „цветарки”, но количеството на изгубеното време (то поне е измеримо) и количеството на потрошените нерви (със сигурност – голямо, но и неизмеримо с точност), ме кара да се въздържам, макар че ме сърбят ръцете да начукам на клавиатурата няколко именца.

Изглежда, дори и в МТСП са почувствали склонността на много хора да се допитват до „набори” и фалшиви пророци, та са сътворили Национална стратегия за финансова грамотност. Дали покрай „Стратегията” ще се свърши някаква работа в тази посока, няма от къде да знаем, но самият факт на създаването й е симптоматичен.

Моят съвет е съвсем практичен – всеки случай е строго индивидуален, така че никоя телевизия, който и да й е собственик и каквато и да е програмната й схема, не може да Ви осигури персонален съвет. Видите ли хора, които Ви съветват с категоричност – ползувайте услугите на дистанционното управление на телевизора Ви. То е много полезно устройство в такива случаи.

И помнете, че сте лично отговорни за своите дела.

Драги читатели, в случай, че се нуждаете от помощ при пенсионирането си, от изчисляване на размера на пенсията Ви, от определяне на най-добрите три години за периода до 01 януари 1997 година и от други пенсионни консултации и услуги, Кантора „Три уши 3” може да Ви бъде от полза. В момента в основата на екипа на Кантора "Три уши 3" е Емилия Милчева - пенсионен консултант с повече от 11 годишен опит в пенсионното производство.

https://emimilcheva.blog.bg/drugi/2020/12/30/tri-vajni-promeni-v-kodeksa-za-socialno-osiguriavane-prez-20.1742132