Успешно приключи изпълнението на проект „Нови работни места и устойчива заетост в Лавадора ЕООД“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Успешно приключи изпълнението на проект „Нови работни места и устойчива заетост в Лавадора ЕООД“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

В рамките на проекта са създадени 26 нови работни места, като  изпълнението му осигурява устойчива заетост за безработни и неактивни лица от територията на Местна инициативна група "Долни Чифлик и Бяла", попадащи в обхвата на силно уязвимите групи на местния пазар на труда.

Карта: Нова Варна

На 07.09.2021 г. успешно приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.055-0001 „Нови работни места и устойчива заетост в „Лавадора“ ЕООД, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода „Водено от общностите местно развитие”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е финансиран по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.055 на Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“.

В рамките на проекта са създадени 26 нови работни места, като  изпълнението му осигурява устойчива заетост за безработни и неактивни лица от територията на Местна инициативна група "Долни Чифлик и Бяла", попадащи в обхвата на силно уязвимите групи на местния пазар на труда, а именно:

  • безработни и неактивни лица с ниско образование, вкл. без никаква квалификация;
  • безработни и неактивни участници над 54 г.
  • неактивни участници от ромски произход. 

Чрез изпълнението на проекта наетите безработни и неактивни лица получават необходимата квалификация, практически знания и умения в приоритетния за местната икономика отрасъл на строителството. Дейностите по проекта са изпълнени в периода 08.01.2020 г. – 07.09.2021 г., като включват създаване и обезпечаване с необходимото оборудване на 26 нови работни места, подбор и наемане на безработни и неактивни лица от територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, и придобиване на професионална квалификация по професия „Строител“, специалност „Кофражи“ от 10 наети по проекта лица.

Проектът успешно постига своите цели да осигури устойчива заетост за безработни и неактивни лица от общините Долни Чифлик и Бяла, насочвайки се към техните основни потребности и нужди, свързани с подобряване достъпа до заетост, повишаване на квалификацията и придобиване на практически знания и умения за трайно интегриране на местния пазар на труда.

2021-09/Screenshot_2021_09_13_10_15_08.png