Синергията на Черноморския басейн: потенциалът за взаимодействие и новата динамика на геополитическите и геоикономическите рискове

Автор
АЗЕР ХУДИЕВ

Проблемът с Кримския полуостров, сепаратизмът и военният конфликт в Донбас, сложната конкуренция около енергийните проекти, търговските войни, санкциите и други фактори превръщат Черноморския басейн в арена на опасни сценарии за нарушаване на стабилността и на развитието на икономическото сътрудничество. В този ракурс струпването на допълнителна военна сила в Черноморския басейн от страна на определени блокове, съюзи, а също така актьори от региона, изглежда като сериозно препятствие за развитието на сътрудничеството в геоикономическата плоскост.

Снимка: aztv.az

В геополитическата и геоикономическата система се наблюдава процес на усложняване и на повишаване на рисковете, които често влизат в хармония с новите заплахи и предизвикателства на съвременния свят. Този процес има темпорален характер, тоест всеки регион си има свой ритъм на трансформация. Съществуват региони, които се намират образно казано в „погранично състояние“ – между потенциална дестабилизация и по-динамично регионално сътрудничество. Регионите от такъв тип обикновено са много чувствителни към разнородните рискове и могат да бъдат взривоопасни в геополитически и геоикономически аспект. По наше мнение, Черноморският басейн на сегашния етап влиза в списъка на тези региони. За него минимизацията на текущите рискове е жизнено важна. 

В контекста на съществуващите глобални системи, Черноморският басейн може да бъде характеризиран и като пограничен регион. Този геополитически ареал географски и икономически свързва Югоизточна Европа с Каспийския басейн и Китай в рамките на проекта „Един пояс, един път“. В този смисъл той е принципно важен, свързващ мост между държавите от Южен Кавказ (най-вече Азербайджан и Грузия) и страните от Източна Европа (на първо място – Украйна).

Този геополитически и геоикономически статус и функционалността на Черноморския басейн, изискват създаването на такава сигурна и стабилна геополитическа и геоикономическа среда, където би била възможна минимизацията на рисковете.

В региона на Черноморския басейн, основните политически центрове на света започнаха да водят още по-ожесточена борба за сферите си на влияние и за интересите си. САЩ, ЕС, Китай и Русия, на този етап водят рискована барба за региона. Китай действува основно в геоикономичската плоскост чрез проекта „Един пояс, един път“. Но никой не се съмнява, че зад това се крият и геополитическите интереси на Поднебесната империя.

Някои актьори в дадения регион понякога съзнателно прибягват до твърда сила (hard power). Това се прави за коригиране на поведението или на интересите на конкурентите в дадения регион. В резултат от тази разнопосочност на геополитическата и геоикономическата активност в дадения регион се появиха няколко огнища на риск.

Проблемът с Кримския полуостров, сепаратизмът и военният конфликт в Донбас, сложната конкуренция около енергийните проекти, търговските войни, санкциите и други фактори превръщат Черноморския басейн в арена на опасни сценарии за нарушаване на стабилността и на развитието на икономическото сътрудничество. В този ракурс струпването на допълнителна военна сила в Черноморския басейн от страна на определени блокове, съюзи, а също така актьори от региона, изглежда като сериозно препятствие за развитието на сътрудничеството в геоикономическата плоскост.

А реално, страните от региона и съседните му региони имат огромен исторически, геополитически, геоикономически, транспортен, енергиен потенциал за сътрудничество. В това можем да се убедим с примера за сътрудничеството между Украйна и Азербайджан. До 2013 година, стокооборотът между Азербайджан и Украйна надхвърляше един милиард американски долара. Но известните ни събития и въоръженото противопоставяне в този регион се отразиха крайно негативно на развитието на тази динамика. По данните от 2015 година, стокооборотът между двете страни е вече само 333 милиона американски долара. През следващите три години, на нашите две страни ни се удаде да вдигнем този показател два пъти и половина и през 2018 година, той достигна 829 милиона американски долара.

По този начин, източник на геоикономическите рискове в Черноморския басейн са не самите геоикономически особености на региона, а геополитическата борба за лидерство в региона. Това придава нова динамика на взаимодействието на геополитическите и геоикономическите рискове в дадения регион. Тази динамика е характерна с това, че с времето става все по-сложно, прогнозирането и управлението на рисковете с цел осигуряване на безопасност, опазването на политико-икономическата стабилност и развитието на геоикономическото сътрудничество.

Азер Худиев е извънреден и пълномощен посланик на Азербайджан в Украйна.

Източник: ГОРДОН - Черноморский бассейн превращается в арену опасных сценариев нарушения стабильности и развития экономического сотрудничества - https://gordonua.com/blogs/azer-hudiev/chernomorskiy-basseyn-prevrashch…