ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка

Автор
ДИАНА ЗАЙКОВА

Независимият преносен оператор ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за реализация на междусистемната газова връзка Гърция-България.

149,8 милиона евро са изразходвани за изграждането на интерконектора с Гърция до момента

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Проектът на обща стойност 240 млн. евро се изпълнява със средства от акционерите, от ОПИК, ЕЕПВ и чрез заем от ЕИБ.

Общо 149,8 млн. евро по линия на европейското финансиране за проекта IGB са усвоени към началото на месец май. 44,1 млн. евро е сумата, която остава да бъде изплатена на проектната компания ICGB до пълното завършване на проекта. Общо 77% от грантовото и заемното финансиране са усвоени.

Успешно приключи изпълнението на проект „Нови работни места и устойчива заетост в Лавадора ЕООД“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Автор
BLACKSEA-CASPIA

На 07.09.2021 г. успешно приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.055-0001 „Нови работни места и устойчива заетост в „Лавадора“ ЕООД, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода „Водено от общностите местно развитие”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е финансиран по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.055 на Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“.

На газопровода за доставка на азербайджански газ в България, беше отпуснат първият транш по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (OPIC)

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Консорциумът ICGB AD, който работи над осъществяването на проекта за строителство на интерконектора Гърция – България (IGB), неотдавна получи първия транш от утвърденото финансиране в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (OPIC), съобщават от компанията.

Предприятие от град Бяла създава 26 нови работни места с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд

С подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд предприятие от град Бяла създава 26 нови работни места по проект „Нови работни места и устойчива заетост в Лавадора ЕООД“.

Subscribe to ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА