ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка

ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка

Автор:
ДИАНА ЗАЙКОВА

Финансирането се усвоява от ICGB на отделни траншове по всяка програма само след проверки на терен и одити на необходимата документация, така че да бъде удостоверено качественото изпълнение на всички дейности по изграждане и реализация на газопровода IGB. Към днешна дата последният транш на дългосрочния заем е предоставен от ЕИБ към ICGB след успешно преминат одит от независимите експерти от RSK Environment Limited.

Карта: DEPA

Независимият преносен оператор ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за реализация на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Интерконекторът заработи на 1-ви октомври 2022 г., като по него се доставя близо 1/3 от количествата, необходими за обезпечаване вътрешното потребление на природен газ за България. Общата стойност на проекта е 253 млн. евро, които са обезпечени със средства на акционерите БЕХ и IGI Poseidon, 109.9 млн. евро под формата на дългосрочен заем от ЕИБ, безвъзмездно финансиране в размер на 45 млн. евро по линия на Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) и 39 млн. евро, отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020).

Финансирането се усвоява от ICGB на отделни траншове по всяка програма само след проверки на терен и одити на необходимата документация, така че да бъде удостоверено качественото изпълнение на всички дейности по изграждане и реализация на газопровода IGB. Към днешна дата последният транш на дългосрочния заем е предоставен от ЕИБ към ICGB след успешно преминат одит от независимите експерти от RSK Environment Limited.

До края на календарната година ще бъдат подадени и заявките за усвояване на последните вноски от безвъзмездните финансирания по ОПИК и ЕЕПВ за реализация на газовия интерконектор Гърция-България.

От началото на строителната фаза в края на 2019 г. до момента, ICGB е преминала общо 6 независими одита по линия на социалните и екологични ангажименти, които компанията следва да изпълнява като част от условията за финансиране от ЕИБ. Всички проверки са завършили успешно, без регистрирани сериозни отклонения от зададените норми.

Във фазата на търговска експлоатация на газопровода този тип независими одити – включително на терен, ще се извършват веднъж годишно. Част от ангажиментите на ICGB като оператор на газопровода включват ефективното управление на въздействието, което проектът оказва върху биоразнообразието в регионите, през които минава трасето на интерконектора. За тази цел компанията е въвела 5-годишен мониторингов период, по време на който ще бъде проследявано успешното прилагане на всички дейности по възстановяване и био възобновяване от фазата на строителство.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Източник: Диана Зайкова, [email protected] , 0885/074 422, 0885/614 131; Росица Донкова, [email protected] , 0888/343 661