149,8 милиона евро са изразходвани за изграждането на интерконектора с Гърция до момента

149,8 милиона евро са изразходвани за изграждането на интерконектора с Гърция до момента

Автор:
BLACKSEA-CASPIA

Изграждането на газовия интерконектор между България и Гърция е на обща стойност 240 млн. евро: 45 млн. се предоставят по  Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), 39 млн. евро са отпуснати по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020), 109,9 млн. са осигурени под формата на заем от Европейската инвестиционна банка (EИБ), а останалите средства са предоставени от акционерите – БЕХ и IGI Poseidon.

Карта: ICGB

Проектът на обща стойност 240 млн. евро се изпълнява със средства от акционерите, от ОПИК, ЕЕПВ и чрез заем от ЕИБ.

Общо 149,8 млн. евро по линия на европейското финансиране за проекта IGB са усвоени към началото на месец май. 44,1 млн. евро е сумата, която остава да бъде изплатена на проектната компания ICGB до пълното завършване на проекта. Общо 77% от грантовото и заемното финансиране са усвоени.

Изграждането на газовия интерконектор между България и Гърция е на обща стойност 240 млн. евро: 45 млн. се предоставят по  Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), 39 млн. евро са отпуснати по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020), 109,9 млн. са осигурени под формата на заем от Европейската инвестиционна банка (EИБ), а останалите средства са предоставени от акционерите – БЕХ и IGI Poseidon.

Пълното финансиране за проекта за междусистемна газова връзка между двете съседни държави е осигурено финално през 2019 г., след финализиране на договора за заемно финансиране от ЕИБ. Като част от механизмите за сигурност и контрол на средствата, предвидените за проекта суми не са отпуснати автоматично на проектната компания, а се усвояват поетапно на траншове от ICGB само след успешно преминати одити. Проверките се изпълняват от независими чуждестранни фирми, които изпълняват както одит на документация, така и проверки на терен. Този модел гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови предписания.

Към началото на май ICGB е преминала успешно пет независими одита и редица проверки на европейско, национално и регионално ниво. Усвоени са общо 23 млн. евро по линия на ЕЕПВ, 36,8 млн. евро по ОПИК и общо 90 млн. евро по заема от ЕИБ чрез три отделни транша. До достигане на цялата стойност на проекта остават общо 44,1 млн. евро, които ще бъдат усвоени поетапно само след одобрение на всички извършени дейности, доставено оборудване и доказано качество на свършената работа по проекта.

От своя страна, ICGB също се разплаща с изпълнителя на строителните дейности – гръцката фирма АВАКС, на отделни траншове на база изпълнени дейности, доставено оборудване и постигнати целеви резултати.

Към момента проектната компания получава положителни отзиви и по регулярните одити, които се изпълняват от независимата чуждестранна компания RSK Ltd. по линия на заемното финансиране от ЕИБ. Проверките се провеждат на всеки три месеца както в строителната фаза, така и след въвеждането в експлоатация на газопровода, като основата им цел е да се удостовери, че проектът IGB се изпълнява при спазване на всички изисквания за опазване на околната среда в регионите по трасето на газопровода. Задълженията на ICGB по опазване на околната среда и защитените видове в районите по трасето са сред основните ангажименти, които компанията е поела пред ЕИБ, за да бъде одобрена за заемно финансиране.

До началото на май 2022 г. са проведени общо пет екологични одита, като няма установени съществени нарушения или несъответствия със зададените стандарти. След привършване на строителната фаза и въвеждане в експлоатация на газопровода са предвидени още три подобни одита.

Източник: Диана Зайкова, Action Global Communications Bulgaria

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.