Газопроводът IGB с напредък в процедурата по издаване на лиценз за експлоатация в Гърция

Автор
ДИАНА ЗАЙКОВА

Газопроводът IGB с напредък в процедурата по издаване на лиценз за експлоатация в Гърция

„Цялата процедура се състои както от проверки на място, така и от детайлен преглед на редица документи. Това се прави, за да се гарантира, че извършените работи отговарят на всички изисквания за безопасна експлоатация на цялата инфраструктура за пренос на природен газ. Обратната връзка, която получаваме на място в момента, е положителна и се надяваме, че това ще доведе до навременното издаване на необходимото разрешително за експлоатация за Гърция“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас.

Снимка: „Ай Си Джи Би“ АД

Процедурите по въвеждане в експлоатация на интерконектора Гърция-България на 1-ви октомври напредват по график. Изпълнението на проекта е във финален етап на реализация и в двете държави текат паралелно административни процедури за издаване на съответните лицензи за експлоатация и право на ползване.

Целият 31-километров участък от интерконектора на гръцка територия беше одитиран в продължение на два дни (8 – 9 септември) от представители на гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката (Дирекция „Въглеводороди – Отдел „Инсталации“) и ръководството на независимия преносен оператор ICGB. Одитът е част от процедурата по издаване на разрешение за експлоатация на участъка от газопровода на територията на Република Гърция. Делегацията инспектира подробно газоизмервателната станция край Комотини, крановия възел на гръцка територия и точките за свързване с Трансадриатическия газопровод и DESFA, включително цялата линейна част на интерконектора в Гърция.

„Цялата процедура се състои както от проверки на място, така и от детайлен преглед на редица документи. Това се прави, за да се гарантира, че извършените работи отговарят на всички изисквания за безопасна експлоатация на цялата инфраструктура за пренос на природен газ. Обратната връзка, която получаваме на място в момента, е положителна и се надяваме, че това ще доведе до навременното издаване на необходимото разрешително за експлоатация за Гърция“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас.

Двамата подчертаха както националното, така и международното значение на началото на търговска експлоатация на IGB на 1 октомври. „Говорим за газопровод, който отваря изцяло нов, сигурен маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ не само за двете държави, които развиват проекта, но и за по-широкия регион на Югоизточна Европа, с възможност за пренос на природен газ и до Украйна и Молдова. Всички усилия остават насочени към завършване на оставащите второстепенни дейности по договора за строителство и необходимите административни процедури в Гърция и България, за да се постигне поставеният краен срок“, отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Паралелно с одитите от гръцка страна, ICGB продължава да си сътрудничи активно с всички съответни български институции за издаване на Акт 16 и Разрешително за ползване, необходими за оперативната дейност на българска територия съгласно националното законодателство.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Източник: Диана Зайкова, 0885/074 422, 0885/614 131; Росица Донкова +359 (02) 9803018, +359 888 343 661

На снимките виждате: Газоизмервателна станция – 1 при Комотини и инспекция на крановия възел на интерконектора „Гърция - България“ при Комотини.