Становище на ICGB относно инспекцията на МРРБ на 17 ноември 2022

Автор
ИВАЛИНА ПАВЛОВА

Становище на ICGB относно инспекцията на МРРБ на 17 ноември 2022

Газопроводът IGB  е напълно функциониращ, пренася всички заявени количества природен газ и ICGB изпълнява напълно ангажиментите си по договорите за пренос. За периода 1 октомври – 15 ноември 2022 г. по междусистемната газова връзка Гърция-България кумулативно са пренесени над 1.5 млрд. kWh.

Снимка: Trend.az

Дейностите по изпълнение на етапите, обособени в Разрешението за строеж на интерконектора Гърция – България напредват и са в процес на изпълнение от гръцката строителна фирма AVAX.

Тези дейности не пречат за самостоятелното функциониране на газопровода, поради което МРРБ одобри обособяването им в отделни етапи от строителството.

Етапите включват финализиране работата по три отделни дейности - завършване на резервен оптичен кабел, изграждане на част от път за достъп и изпълнение на противоерозионни мерки по трасето.

Резервната магистрална оптична линия, която е физически изградена, в момента се тества и се окомплектова документация, за да се подаде искане за въвеждане в експлоатация – съставяне на Акт 15 и съответно заявление за назначаване на Държавно-приемателна комисия. Вторият етап – приключване на работата по обслужващ ведомствен път за достъп към технологична площадка за Газоизмервателна станция Стара Загора, се изпълнява в момента.

Последната дейност, която включва осъществяване на мерките за противоерозионна защита, е в процес на изпълнение. В момента се осъществяват временни мерки за  укрепване трасето на газопровода за есенно – зимния период, когато въздействието на дъждовете върху горния почвен слой може да е интензивно, до доставяне на материали спрямо одобрения технически проект.

Газопроводът IGB  е напълно функциониращ, пренася всички заявени количества природен газ и ICGB изпълнява напълно ангажиментите си по договорите за пренос.

За периода 1 октомври – 15 ноември 2022 г. по междусистемната газова връзка Гърция-България кумулативно са пренесени над 1.5 млрд. kWh.

Източник: Ивалина Павлова, Action Global Communications Bulgaria