Трансформацията на Организацията на тюркските държави (ОТД) отваря нови хоризонти пред сътрудничеството между Изтока и Запада

Трансформацията на Организацията на тюркските държави (ОТД) отваря нови хоризонти пред сътрудничеството между Изтока и Запада

Автор
Емин Севдималиев

Разнообразието на държавите – членки е една от ключовите силни страни на страните от ОТД. Присъствието на Турция, Унгария, Азербайджан и страните от Средна Азия дава уникална възможност за дискусии в многостранен формат. Освен това, техните съвместни обсъждания в рамките на организация с неголям брой на държавите – членки, улесняват постигането на общо съгласие по интересуващите ги въпроси в сравнение с другите регионални организации.

Снимка: adolat.uz 

Третата среща на министрите на енергетиката на държавите – членки на Организацията на тюркските държави (ОТД) в Будапеща, ознаменува продължаването на преобразуванията на ОТД във важна регионална организация. Независимо от общото тюркско културно наследство на страните, всяка държава притежава уникален набор от възможности и проблеми, с които те се сблъскват. Въпросите пред които са изправени тюркските държави, се диктуват от регионалната динамика, която във всеки конкретен случай е твърде специфична.

Независимо от този комплекс проблеми и предизвикателства, ОТГ се превръща във фар, обединил страните – участнички под знамето на общото тюркско наследство. Първоначално мнозинството разглеждаше организацията като културен форум. Но с времето стана очевидно, че Организацията на тюркските държави предлага значително повече от това да е просто форум по културни въпроси.

Прекрасен аргумент за горното е Третата среща на министрите на енергетиката на страните от ОТД и възможностите, които тя открива за страните – участнички, наблюдателите, другите държави от региона и икономическите блокове. Преимуществата, които предлага Организацията са многобройни и при разумното й използване, ОТД може да стане важна част от регионалната система на международни отношения.

Платформа с голямо разнообразие на представените страни

Разнообразието на държавите – членки е една от ключовите силни страни на страните от ОТД. Присъствието на Турция, Унгария, Азербайджан и страните от Средна Азия дава уникална възможност за дискусии в многостранен формат. Освен това, техните съвместни обсъждания в рамките на организация с неголям брой на държавите – членки, улесняват постигането на общо съгласие по интересуващите ги въпроси в сравнение с другите регионални организации.

Организацията на тюркските държави предлага интересна среда на държавите и на икономическите блокове за общуване между тях. По-специално, ОТД може да служи за мост между тюркските държави и Европейския съюз. Тюркските държави могат да бъдят заинтересувани от възможността да намерят допирни точки за многостранно сътрудничество със своите европейски партньори, които да допълнят двустранните отношения между ЕС и всяка страна – членка на ОТД поотделно. Освен това, такова сътрудничество ще придаде уникална динамика на различните области на сътрудничество между страните – членки на Организацията на тюркските държави и ЕС.

От гледна точка на ЕС, потенциалното сътрудничество с Организацията ще донесе редица доста конкретни преимущества. На първо място, на ЕС ще бъде много лесно да изгражда отношенията си с ОТД поради присъствието на Унгария. Това ще изглади възможните неравности в диалога между страните.

Системният подход към сътрудничеството

Второто преимущество има решаващо значение, защото то съответства на дългосрочните стратегически интереси и на виждането на ЕС. ОТД обединява няколко важни страни, износителки на нефт и газ, като Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, заедно с Турция, която и важна страна при транзита на нефт и природен газ. Картината се завършва от присъствието на Унгария, която започна работа над разширяването на сътрудничеството в областта на природния газ с Азербайджан. Освен това, страните износителки на въглеводороди също започнаха преход към положението на страни, износителки на енергия и енергоносители, което ще открие допълнителни възможности за сътрудничество в бъдеще.

Следователно ОТД предлага системен подход към транзита на нефт, природен газ и енергия. Тази систевма, независимо от това, че все още се намира на стадия на разработване, предлага надеждно решение на съществуващия проблем с енергийната сигурност на ЕС. В този контекст, възможностите които Организацията предоставя на ЕС могат да бъдат да бъдат много привлекателни, ако ЕС поиска да влезе в диалог с ОТД.

Аналогичен подход може да бъде използван по отношение на транспортното сътрудничество. В момента използването на търговския път през Русия е невъзможно заради санкциите, наложени на Москва. Търговският път през Иран е недостъпен по същата причина. В тези условия, единственият възможен начин за свързване на страните от Запада и Изтока представлява Транскаспийският международен транспортен маршрут, извесетн също така като Среден коридор. В днешно време това е единственият маршрут, който заобикаля Иран и Русия и позволява да се осъществяват търговски операции между Европа и Азия.

Достъпът до този маршрут минава през Турция, Азербайджан и Казахстан – три държави, които служат катов рати за използване на потенциала на мирната търговия. Възможността да се развиват отношенията с ОТД може да бъде предложена от ЕС като цяло и от държавите – членки на Съюза поотделно, като това ще бъде много изгодно партньорство, което ще повлияе положително на икономиките на всички включени в него страни.

Като цяло, Европейският съюз може да прецени сътрудничеството с Организацията на тюркските държави (ОТД) като много полезно в споменатите по-горе две стратегически области. В момента тюркските държави предлагат сигурни решения на критично важни проблеми, които ЕС се опита да разреши. Установяването на тесни отношения с Организацията може значително да подобри имиджа на Европейския съюз в тюркските страни.

ОТД като потенциален модел на регионална интеграция

Траекторията на развитието на ОТД свидетелства за това, че хората взимащи решения я превърнаха от културна организация във всеобхватен орган, предлагащ площадка за водене на диалог по стратегически важни въпроси. Като се има пред вид как Организацията (ОТД) се е трансформирала в сегашното си състояние, става ясно, че един от тези въпроси е енергетиката в контекста на предизвикателствата, продиктувани от геополитическите промени.

Независимо от растящото значение на ОТД, съществува значителен потенциал за по-нататъшни подобрения. Възможно е да е донякъде рано за да се прави такава смела прогноза, но въпреки това все по-вероятно е, най-малкото в някои от страните от Организацията ще настъпи повишаване на нивото на интеграцията. Това би било необходимо за слагане на ред в съвместни операции в които те взимат участие. Например, Азербайджан и Казахстан биха имали огромна изгода от хармонизирането на съществуващите митнически процедури, защото това би довело до съкращаване на времето за което стоките пътуват по Средния коридор. Това е един от примерите на възможностите, които ОТД предлага на държавите – свои членки. Потенциалното по-тясно сътрудничество между националните институции може да доведе до още по-високо ниво на интеграция между страните, което ще бъде от полза на всички заинтересувани страни.

Възможности за още по-тясна интеграция ще се появят в процеса на осъществяване на големи проекти, но потенциалните възможности вече се очертават. Това би било много желано събитие за всички въвлечени в процеса държави, защото при сегашния политически климат съществува ограничен брой регионални организации, участничките в които да са равноправни.

Трансформацията на ОТД е интересен факт за страните – участнички в организацията и за останалите политически играчи. Растящият авторитет на Организацията ще привлече към нея внимание, което ще я превърне в регионална площадка за общуване между Изтока и Запада.

Би било много интересно да видим, ще реши ли Европейският съюз да сътрудничи с Организацията на тюркските държави, дотолкова доколкото изгодите от това сътрудничество са твърде ценни за да бъдат игнорирани. ЕС може да получи материални и нематериални изгоди от такова сътрудничество.

В заключение, трансформацията на Организацията сближава държавите – членки. Например, по време на Третото съвещание на министрите на енергетиката, Асхат Хасенов, заместник-министър на енергетиката на Казахстан покани страните – участнички да участват в съвместната разработка на енергийните находища в Казахстан. Такива възможности има и в другите сфери и в дългосрочна перспектива страните само ще спечелят от партньорството.

На края трябва да се отбележи, че трансформацията на ОТД открива няколко възможности за многостранно сътрудничество. Тези партньорски взаимоотношения могат да бъдат постигнати както на територията на страните – членки, така и извън границите им.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3729474.html